Menü
Personal Data Protection Law (PDPL)
Gürdesan Ship Industry and Shipyard Trade. Ltd. Şti Personal Data Protection Policy

In accordance with the Law on the Protection of Personal Data No. 6698 (“KVKK”), your personal data will be processed by our company, in the capacity of data controller, by being used, recorded, stored, updated, transferred and/or classified within the framework described below, depending on business purposes. In this context, in accordance with the Laws and Regulations issued by our company to protect the fundamental rights and freedoms of individuals, especially the privacy of private life, and to protect personal data, our company maintains the appropriate level of security in order to prevent unlawful processing of your personal data, to prevent unlawful access and to ensure its preservation. takes all technical and administrative measures to ensure

The target audience of this text is all real persons whose personal data are processed by our company, except for the employees of our company or the candidates who have applied for a job in our company.

The personal data processed in the capacity of data controller are given below, but not limited to the ones stated here; name, surname, T.C. ID number, address, phone number, e-mail address, signature, physical location / security image recording, call center / service quality voice recording, bank account number, cookie records, IP address, etc.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

 • - Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
 • - Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,
 • - Şirketimizin kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
 • - İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
 • - İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
 • - Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
 • - Şirketimizin çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması
 • - Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması amacıyla işlenecektir.
Kişisel Verilerin Toplanma ve Saklanma Yöntemi

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır. Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

 • - Gürdesan Gemi Sanayi Ve Tersane Tic. Ltd. Şti şirketine,
 • - Yetki vermiş olduğumuz, şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize,
 • - Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,
 • - Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
 • - Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

 • - İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • - İşlenmişse bilgi talep etme,
 • - İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • - Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • - Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • - KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme
 • - Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme
 • - Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • - Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya wen@wenajans.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.